Hacchōbori Torimono Banashi

Hacchōbori Torimono Banashi

A jidaieki drama where a hard-nosed doshin, Shinpachiro Kariya, takes on difficult cases with exquisite teamwork under the supervision of a young magistrate.

  • Released:
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Mystery
  • Stars: Koji Yakusho, Ikko Furuya, Jinpachi Nezu, Chosuke Ikariya, Yoko Nogiwa, Kunie Tanaka, Shōhei Hino, Azusa Watanabe, Tetsu Watanabe, Yôko Moriguchi, Minoru Tanaka, Kiyotaka Mitsugi
  • Director: