Accidentally In Love

Accidentally In Love

7.308 26

When Si Tu Feng decides to go back to school, he becomes the center of attention as fans, classmates and the media follow his every move. He meets Chen Qing Qing, an ordinary student with a dual personality.

  • Released:
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Drama, Comedy, Family
  • Stars: Sun Yining, Guo Junchen, Ma Li, Zhao Yiqin, Mo Zhou, Cheng Mu Xuan, Yan Hao Yuan, Hou Xin Wei, Pan Leiyi, Liang Guorong, Yuan Hao, Guo Zhen, Zhou Xian Zi, Cheng Jia Xin, Deng Yu Ji, Shu Yao, Pu Shi Yun, Cheng Zi Ying, Dong Yanlei, Fang Shu Qing  Show all >
    Paul Chun Pui, Xiao Wei
  • Director: Zhong Qingxuan