Animal World

Animal World 2018

7.178 185

Backed into a corner by mounting debts, a youth agrees to submit himself to a high stakes game of chance in international waters aboard a disused warship.

  • Released: 2018-06-29
  • Runtime: 125 minutes
  • Genre: Drama, Action, Adventure, Thriller
  • Stars: Li Yifeng, Zhou Dongyu, Cao Bingkun, Li Yijuan, Zhang Nianhua, Wu Yanshu, Yao Anlian, Michael Douglas, Wang Ge, Alberto Lancellotti, Yi Yunhe, Jia Chi, Su Ke, Lei Han, Yedda Zhixi Chen, Wang Fang, Jia Qingru, Keith Shillitoe
  • Director: Yan Han