Story of Japanese Bad Men

Story of Japanese Bad Men 1971

Toei yakuza film.

  • Released: 1971-08-26
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Crime
  • Stars: Tomisaburō Wakayama, Fumio Watanabe, Takashi Ebata, Minoru Oki, Tatsuo Endō, Hōsei Komatsu, Nobuo Kaneko, Hiroshi Nawa, Bin Amatsu
  • Director: Shinji Murayama