A Single Flower Withered

A Single Flower Withered 1974

  • Released: 1974-10-05
  • Runtime: 86 minutes
  • Genre: Action
  • Stars: Tatsuya Fuji, Tatsuo Umemiya, Seiya Satō, Kōji Fujiyama, Haruki Jo, Keiko Itō, Shigeru Yokoyama, Toshiyuki Tsuchiyama, Teruo Shimizu, Takeshige Hatanaka, Koji Takishima, Junko Miyazono, Hiroshi Nawa, Tooru Hanada, Kōji Sekiyama, Chie Kobayashi, Hisako Yaohara, Yumi Takigawa, Taro Jin, Naoya Makoto  Show all >
    Ryō Suga, Gōzō Sōma, Bin Amatsu, Ryojiro Nishimoto, Takashi Hio, Nobuo Yana, Kōji Sawada, Naoyuki Sugano
  • Director: Atsushi Mihori