Girlfriend
7.6 5

Bit-part actress, Wen Xiao Nuan, is hired to play An Ning Wen Hua's CEO, Ye Fei Mo's, secret admirer in order to earn funds to support the Huang Mei Opera group back in her hometown. The two fall in love while pretending to be lovers.

  • Released:
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Drama, Family, Comedy
  • Stars: Lawrence Wong, Xu Hao, Wu Haoze, Bai Xinyi, Tu Bing, Wang Zexuan, Li Ying, Ni Han Jin, Fu Shuyang, Luo Zheng, Wang Xiao Cheng, Xin Ru Qiang, Zhang Hao Ran, Yan Jing-Yao, Chang Rui, Wang Xin, Lou Shu Yu, Zhu Ying, Zhu Yue, Wu Xingjian  Show all >
    Jie Zhou
  • Director: Ming Yan