The Hope

To unleash the potential of students, Minglong Experimental Senior High School, a private school in Xingzhou City, established Senior 3, Class 11 led by outstanding English teacher Lei Ming and the psychology teacher Sang Xia.

  • Released: 2023-12-10
  • Runtime: 990 minutes
  • Genre: Drama, Family
  • Stars: Zhang Ruoyun, Huang Yao, Wang Qiang, Xu Ruohan, Zhang Chen, Zeng Youzhen, Xu Qijie, Cheng Taishen
  • Director: Ding Hei