Black Dog

On the edge of the Gobi desert in Northwest China, Lang returns to his hometown after being released from jail. While working for the local dog patrol team to clear the town of stray dogs before the Olympic Games, he strikes up an unlikely connection with a black dog. These two lonely souls embark on a journey together.

  • Released:
  • Runtime: 116 minutes
  • Genre: Drama
  • Stars: Zhang Yang, Wang Yiquan, Xiaoguang Hu, Yin Yuanzhang, Liu Xin, Da Youwei, Qiang Gao, Huang Miyi, Wang Yanhui, 王砚辉, Wu You, 张立, Sha Baoliang, Zhang Li, Eddie Peng, Tong Liya, Jia Zhangke, Zhang Yi, Yuan Hong, Zhao Yi  Show all >
    Vision Wei, Liang Jing, Zhou You, Li Jiuxiao, Wang Naixun, Chubu Huajie, Ben Niu, Zhang Jianya
  • Director: Guan Hu