The Coldest City

The Coldest City 2023

7 1

Set during the background of the World War 2 Japanese surrender in 1945, the movie tells the tale of a lawless city where underworld crime runs rampant

  • Released: 2023-06-10
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Crime
  • Stars: Xia Yu, Jack Kao, Chang Kuo-Chu, Fan Zhang, Na Zhidong, Zhang Yicong, Jiao Gang, Luo Jingmin, Feng Jia-Yi, King Shih-Chieh, Daimo Lee, Xiao Mege, Hu Ming, Yang Haoyu, Lee Lichun, Hongbiao Bai, Tan Kai, Keru Wang
  • Director: Feng Yang