Day Dreaming

Day Dreaming 2023

Zhu Tong, a primary school student who loves fantasy, suddenly discovers that everything on campus changes into what he imagines, when his bizarre fantasy intertwines with the distress of school life.

  • Released: 2023-06-15
  • Runtime: 98 minutes
  • Genre: Comedy, Fantasy
  • Stars: Li Qinqin, Guo Xiao, Xu Yixuan, Guo Yiqian, Jin Shijia, Ye Liu, Wang Luodan, Fan Tiantian, Zhang Benyu, Fang Donghai, Huang Xiaolei, Ma Qianyi, Rao Xiaozhi
  • Director: