Travels of Lord Mito: The Demon of Kagyuzaka

Travels of Lord Mito: The Demon of Kagyuzaka 1955

Sixth film in the ‘Travels of Lord Mito’ franchise.

  • Released: 1955-05-10
  • Runtime: 88 minutes
  • Genre: Adventure
  • Stars: Ryūnosuke Tsukigata, Kanji Koshiba, Shinobu Chihara, Kunio Kaga
  • Director: Masamitsu Igayama