Precious Moments

Precious Moments

The drama depicts the daily lives of three women of the marriageable age who are desperately trying to make some memories before they get married.

  • Released:
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Drama, Family
  • Stars: Masako Mori, Yuko Tanaka, Yuko Kotegawa, Kyôhei Shibata, Kiyoshi Kodama, Kenichi Kato, Sumie Sasaki, Kei Satō, Misako Tanaka, Ken'ichi Yajima, Takehiko Maeda, Sumiko Sakamoto, Kazuhito Ando, Kaori Taniguchi, Jinpachi Nezu
  • Director: Shin'ichi Kamoshita, Yasuo Inoshita