The Wolf Witch

The Wolf Witch 2020

6 2

Towards the end of the Ming Dynasty, in the world of martial arts, a story of conspiracies, love and powers unravels. The White Haired Witch (The Wolf Witch / Bai Fa Mo Nu Wai Chuan / 白发魔女外传)

  • Released: 2020-08-14
  • Runtime: 75 minutes
  • Genre: Action, Fantasy
  • Stars: Norman Chui Siu-Keung, Zhang Weina, Shi Jun Zhe, Zhang Qi, Peng Wang, Wu Dake, Yu Sun, Xi Wang
  • Director: Zhou Tianyu