Victory of Mongolian People

Victory of Mongolian People 1951

  • Released: 1951-03-17
  • Runtime: 106 minutes
  • Genre: Drama, History, War
  • Stars: Dafang Bai, Cūn Yú, Zhulanqiqike, En Hesen, Fang Hua, Erji Guangbudao, Zhang Ping, Ruohai Huang, Pu Ke, Li Lin, Lin Na, Xiong Saisheng, Ke Chen, Du Defu, Shu Wang, Lihua Ba, Jianfu Hou, Ling Yuan, Ge Cunzhuang, Wang Chunying  Show all >
    Li Huiying
  • Director: Gan Xuewei