My Own Swordsman

My Own Swordsman

9 45

A comedy about some friends and their stories in Qixia Town.

  • Released:
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Comedy, Drama, Family
  • Stars: Yao Chen, Yan Ni, Yu Entai, Sha Yi, Wang Shasha, Jiang Chao, Ni Hongjie, Fan Ming, Xiao Jian
  • Director: Jing Shang