The Centimeter of Love

The Centimeter of Love

5.333 3

The play tells the story of the Yanxi Hospital doctor Xu Qingfeng on the voyage back from studying abroad, and the captain Guan Yuqing, because of tacit cooperation in helping patients, found that each other's family had hard-to-recited sutras.

  • Released:
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Drama, Family
  • Stars: Tong Liya, Tong Dawei, Tan Jianci, Jiang Yan, Xu Di, Han Tongsheng, Zuo Xiaoqing, Tu Songyan, Zhang Dou Dou, Zheng Hehuizi, Guo Jiaming, Hu Ke
  • Director: Pan Yue