Where Is My Bride?

Where Is My Bride? 1958

A Shaw Brothers romantic drama

  • Released: 1958-12-18
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Romance, Drama
  • Stars: Paul Chang Chung, Yiu Kwang-Chao, Wang Lai, Wu Chia-Hsiang, Kao Pao-shu, Tong Yeuk-Ching, Chiang Kuang-Chao, Sek Ying, Ding Hao
  • Director: Tu Kuang-chi