A Young Man's Stronghold

A Young Man's Stronghold 1970

A 1970 juvenile delinquent drama.

  • Released: 1970-04-04
  • Runtime: 89 minutes
  • Genre: Drama, Crime
  • Stars: Shôji Ishibashi, Kazuyo Sumida, Yôko Minamida, Shinjirô Ehara, Susumu Fujita, Chieko Matsubara, Takeo Chii, Jūzō Itami, Meiko Kaji, Hōsei Komatsu
  • Director: Toshiya Fujita