4:0 Tanechka Ahead

4:0 Tanechka Ahead 1982

7 1

A new young teacher Tatyana Ivanovna takes a problematic 5th"B" class and wins with the score 4:0.

  • Released: 1982-06-06
  • Runtime: 91 minutes
  • Genre: Comedy, Family
  • Stars: Natalya Florenskaya, Yevgeniya Khanayeva, Vatslav Dvorzhetsky, Andrey Myagkov, Svetlana Nemolyaeva, Arkadi Markin, Yelena Sanko, Yekaterina Kmit, Anatoliy Obukhov, German Kachin, Vsevolod Lisovskiy, Yuri Vasilyev, Yevgeni Livshits
  • Director: Radomir Vasilevsky