Protect Tonka's Temple!

Protect Tonka's Temple! S6E6 - Protect Tonka's Temple! 1977

  • Released: 1977-02-05
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoshiko Ohta, Mari Okamoto, Reiko Katsura, Noriko Ohara, Jôji Yanami, Kazuya Tatekabe, Junpei Takiguchi, Masaru Ikeda
  • Director: