Jingpo Girl

Jingpo Girl 1965

  • Released: 1965-01-01
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Drama
  • Stars: Da Qi, Yuan Zhang
  • Director: Wang Jiayi