The Midday Trap

The Midday Trap 1962

  • Released: 1962-08-19
  • Runtime: 89 minutes
  • Genre: Drama, Mystery
  • Stars: Teru Tomoda, Shizuo Chūjō, Yuji Yamanaka, 佐藤八郎, Ichirō Aminaka, Eiichi Takamura, Kōichi Itō, Akira Hozumi, Aiko Kawabata, Hikaru Hoshi, Yoshirō Sawa, Aiko Mishima, Yoko Hizakura, Gen Harada, Hideo Takamatsu, Junko Kano, Utako Shibusawa, Jiro Tamiya, Noriko Hodaka, Keiko Yumi  Show all >
    Akira Natsuki, Kōji Fujiyama, Fujio Murakami, Rieko Sumi, Eitarō Ozawa
  • Director: Sōkichi Tomimoto