The Tiger Hunting Plan

The Tiger Hunting Plan S87E87 - The Tiger Hunting Plan 1971

  • Released: 1971-05-27
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Kei Tomiyama, Katsuji Mori, Chisato Nakajima, Keiichi Noda
  • Director: