The Battle with Kamikaze

The Battle with Kamikaze S48E48 - The Battle with Kamikaze 1970

  • Released: 1970-08-27
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Kei Tomiyama, Katsuji Mori, Chisato Nakajima, Keiichi Noda
  • Director: