Fresh-Bomb Megaton Drop

Fresh-Bomb Megaton Drop S10E10 - Fresh-Bomb Megaton Drop 1969

  • Released: 1969-12-04
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Kei Tomiyama, Katsuji Mori, Chisato Nakajima, Keiichi Noda
  • Director: