The Starved Gorilla Man

The Starved Gorilla Man S9E9 - The Starved Gorilla Man 1969

  • Released: 1969-11-27
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Kei Tomiyama, Katsuji Mori, Chisato Nakajima, Keiichi Noda
  • Director: