Trap of Tiger's Cave

Trap of Tiger's Cave S8E8 - Trap of Tiger's Cave 1969

  • Released: 1969-11-20
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Kei Tomiyama, Katsuji Mori, Chisato Nakajima, Keiichi Noda
  • Director: