Episode 9

Episode 9 S9E9 - Episode 9 2023

Kyoichi makes a desperate attempt to flee from the organization.

  • Released: 2023-12-13
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Kuranosuke Sasaki, Kyohei Takahashi, Asuka Saito, Tae Kimura, Yasushi Fuchikami, Shuichiro Naito, Takuma Otoo, Eisaku Yoshida
  • Director: Takayoshi Tanasawa