Episode 5

Episode 5 S5E5 - Episode 5 2023

Kasen attempts a certain strategy, and Tetsuo encounters the very person he should avoid.

  • Released: 2023-11-15
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Kuranosuke Sasaki, Kyohei Takahashi, Asuka Saito, Tae Kimura, Yasushi Fuchikami, Shuichiro Naito, Takuma Otoo, Eisaku Yoshida
  • Director: Takayoshi Tanasawa