Episode 4

Episode 4 S4E4 - Episode 4 2023

Tetsuo finds himself in another dire predicament.

  • Released: 2023-11-08
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Kuranosuke Sasaki, Kyohei Takahashi, Asuka Saito, Tae Kimura, Yasushi Fuchikami, Shuichiro Naito, Takuma Otoo, Eisaku Yoshida
  • Director: Hiroshi Mori