Episode 2

Episode 2 S2E2 - Episode 2 2023

Tetsuo attempts to secretly dispose of Nobuto's body, together with his wife Kasen.

  • Released: 2023-10-25
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Kuranosuke Sasaki, Kyohei Takahashi, Asuka Saito, Tae Kimura, Yasushi Fuchikami, Shuichiro Naito, Takuma Otoo, Eisaku Yoshida
  • Director: Takahiro Aoyama