Episode 129

Episode 129 S129E129 - Episode 129 2003

  • Released: 2003-02-26
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Nobuko Miyamoto, Kiyoshi Hikawa, Katsuhisa Namase, Jun Kaname, Atsuko Asano, Takashi Fujii, Mao Miyaji
  • Director: