Episode 16

Episode 16 S16E16 - Episode 16 2004

8 1

Ji-eun declines Young-jae's proposal. Young-jae goes to great lengths to get Ji-eun back. He finally reveals the depth of his emotions to Ji-eun. Young-jae and Ji-eun return in each other's arms.

  • Released: 2004-09-02
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Rain, Song Hye-kyo, Han Da-gam, Sunwoo Eun-Sook, Kim Sung-su, Kim Ji-young, Do-han Kang, Jang Yong, Im Ye-jin, Lee Young-eun
  • Director: