Love Roads!! The Space Pet

Love Roads!! The Space Pet S39E39 - Love Roads!! The Space Pet 1996

Naoki adopts a space creature intended by Exhaus and the Bowzock to be used to eat away all of the roads of Earth.

  • Released: 1996-11-22
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoshihiro Fukuda, Yuji Kishi, Atsuko Kurusu, Yoshihiro Masujima, Yuka Motohashi, Mari Maruta, Rika Nanase, Hiroshi Ôtake, Kyousei Tsukui, Takashi Nagasako
  • Director: Katsuya Watanabe