The Traitorous Signalman

The Traitorous Signalman S35E35 - The Traitorous Signalman 1996

Signalman returns to Earth, but has suddenly turned evil under a mysterious influence, ignoring all his previous friendships and entering a rampage over a personal trauma.

  • Released: 1996-10-25
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoshihiro Fukuda, Yuji Kishi, Atsuko Kurusu, Yoshihiro Masujima, Yuka Motohashi, Mari Maruta, Rika Nanase, Hiroshi Ôtake, Kyousei Tsukui, Takashi Nagasako
  • Director: Tarou Sakamoto