Lonely Little Boy in the Dark of Night

Lonely Little Boy in the Dark of Night S20E20 - Lonely Little Boy in the Dark of Night 1983

  • Released: 1983-07-12
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Mitsuko Horie, Chiyoko Kawashima, Hideyuki Hori, Isao Sasaki, Kaneto Shiozawa, Katsuji Mori, Masashi Amenomori, Mugihito, Satomi Majima, Takeshi Aono, Yuko Mita, Tomiko Suzuki
  • Director: