The Destined Rock-n-Roll

The Destined Rock-n-Roll S4E4 - The Destined Rock-n-Roll 1983

  • Released: 1983-03-22
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Mitsuko Horie, Chiyoko Kawashima, Hideyuki Hori, Isao Sasaki, Kaneto Shiozawa, Katsuji Mori, Masashi Amenomori, Mugihito, Satomi Majima, Takeshi Aono, Yuko Mita, Tomiko Suzuki
  • Director: