The Boy, the Cat, and the Cool Guy

The Boy, the Cat, and the Cool Guy S1E1 - The Boy, the Cat, and the Cool Guy 1983

  • Released: 1983-03-01
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Mitsuko Horie, Chiyoko Kawashima, Hideyuki Hori, Isao Sasaki, Kaneto Shiozawa, Katsuji Mori, Masashi Amenomori, Mugihito, Satomi Majima, Takeshi Aono, Yuko Mita, Tomiko Suzuki
  • Director: