Hayato, a Father who Risks his Life for the Galaxy

Hayato, a Father who Risks his Life for the Galaxy S39E39 - Hayato, a Father who Risks his Life for the Galaxy 1979

  • Released: 1979-12-26
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Keiko Han, You Inoue, Yuko Mita, Kenichi Ogata, Toshio Furukawa, Yoshito Yasuhara, Tomomichi Nishimura
  • Director: