Watch out, Arlin! Confrontation on the Lost Island

Watch out, Arlin! Confrontation on the Lost Island S38E38 - Watch out, Arlin! Confrontation on the Lost Island 1979

  • Released: 1979-12-19
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Keiko Han, You Inoue, Yuko Mita, Kenichi Ogata, Toshio Furukawa, Yoshito Yasuhara, Tomomichi Nishimura
  • Director: