Doctor Earl, the Proud Rebel

Doctor Earl, the Proud Rebel S35E35 - Doctor Earl, the Proud Rebel 1979

  • Released: 1979-11-28
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Keiko Han, You Inoue, Yuko Mita, Kenichi Ogata, Toshio Furukawa, Yoshito Yasuhara, Tomomichi Nishimura
  • Director: