I am Kento a Man from the Earth

I am Kento a Man from the Earth S34E34 - I am Kento a Man from the Earth 1979

  • Released: 1979-11-21
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Keiko Han, You Inoue, Yuko Mita, Kenichi Ogata, Toshio Furukawa, Yoshito Yasuhara, Tomomichi Nishimura
  • Director: