Kloppen’s Mysterious Identity

Kloppen’s Mysterious Identity S33E33 - Kloppen’s Mysterious Identity 1979

  • Released: 1979-11-14
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Keiko Han, You Inoue, Yuko Mita, Kenichi Ogata, Toshio Furukawa, Yoshito Yasuhara, Tomomichi Nishimura
  • Director: