The Secret of Hayato, the Wandering Father

The Secret of Hayato, the Wandering Father S32E32 - The Secret of Hayato, the Wandering Father 1979

  • Released: 1979-11-07
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Keiko Han, You Inoue, Yuko Mita, Kenichi Ogata, Toshio Furukawa, Yoshito Yasuhara, Tomomichi Nishimura
  • Director: