The Mysterious Slave Ship Heading Toward Earth

The Mysterious Slave Ship Heading Toward Earth S31E31 - The Mysterious Slave Ship Heading Toward Earth 1979

  • Released: 1979-10-31
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Keiko Han, You Inoue, Yuko Mita, Kenichi Ogata, Toshio Furukawa, Yoshito Yasuhara, Tomomichi Nishimura
  • Director: