A Bride from Outer Space

A Bride from Outer Space S30E30 - A Bride from Outer Space 1979

  • Released: 1979-10-24
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Keiko Han, You Inoue, Yuko Mita, Kenichi Ogata, Toshio Furukawa, Yoshito Yasuhara, Tomomichi Nishimura
  • Director: