The Challenge of Supreme General Kloppen

The Challenge of Supreme General Kloppen S26E26 - The Challenge of Supreme General Kloppen 1979

  • Released: 1979-09-19
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Keiko Han, You Inoue, Yuko Mita, Kenichi Ogata, Toshio Furukawa, Yoshito Yasuhara, Tomomichi Nishimura
  • Director: