Gascon, Tiger of the Galaxy

Gascon, Tiger of the Galaxy S23E23 - Gascon, Tiger of the Galaxy 1979

  • Released: 1979-08-29
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Keiko Han, You Inoue, Yuko Mita, Kenichi Ogata, Toshio Furukawa, Yoshito Yasuhara, Tomomichi Nishimura
  • Director: