The Great and Tearful Transformation of the Instructor Robot

The Great and Tearful Transformation of the Instructor Robot S22E22 - The Great and Tearful Transformation of the Instructor Robot 1979

  • Released: 1979-08-22
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Keiko Han, You Inoue, Yuko Mita, Kenichi Ogata, Toshio Furukawa, Yoshito Yasuhara, Tomomichi Nishimura
  • Director: