Cratus, Warrior of Space

Cratus, Warrior of Space S21E21 - Cratus, Warrior of Space 1979

  • Released: 1979-08-15
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Keiko Han, You Inoue, Yuko Mita, Kenichi Ogata, Toshio Furukawa, Yoshito Yasuhara, Tomomichi Nishimura
  • Director: